Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie: Predmet zákazky: Zmluvná cena s DPH: Dodávateľ:
3Q 2019 Projektová dokumentácia
Výstavba/rekonštrukcia miest
6.100,00
1Q 2019   50.990,00  

 

Dokument: Na stiahnutie:
Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021  
Verejný obstarávateľ: Obec Biskupice
IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
Sídlo: Biskupická 61/132,
986 01 Biskupice
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Noskó - starosta obce
Mobil: 0908/930 167
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Druh verejného obstarávateľa: Obec
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo  predmety činnosti: Samospráva
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.obecbiskupice.sk 
Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK54 0200 0000 0000 1282 6352
Názov projektu: Riadiaci orgán: Opatrenie: Poskytnutý NFP: Rozpočet obce: Dátum schválenia: Poznámky:
Modernizácia multifunkčnej budovy a jej rekonštrukcia  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 342.073,72 Eur   5.2010  
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci BISKUPICE
Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
3.4.2 Obnova a rozvoj obci 37.981,64 Eur   9.2015  
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trh práce
5.052,51 Eur   10.2015 1 pracovné miesto po dobu 9 mesiacov
Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Ministerstvo hospodárstva SR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 113.358,33 Eur     11.2015  
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje, Prioritná os 3. Zamestnanosť
NP - "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
15.605,10 Eur     2 pracovné miesto po dobu 15 mesiacov
Rekonštrukcia námestia v obci Biskupice       18.247,35 Eur    
Oprava a rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády budovy ZŠ a MŠ v Biskupiciach - I. etapa       40.819,72 Eur 03.2017   
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje, Prioritná os 3. Zamestnanosť
NP - "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"
20.255,79 Eur   09.2017 3 pracovné miesta po dobu 12 mesiacov
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3
9.327,60 Eur   09.2017 2 pracovné miesta po dobu 9 mesiacov
Oprava a rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády budovy ZŠ a MŠ v Biskupiciach - II. etapa       34.416,79 Eur  04.2018  
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3
23.319,00 Eur   06.2018 5 pracovných miest po dobu 9 mesiacov
Výstavba chodníka, ul. Biskupická, Biskupice Úrad vlády SR       06.2018 Projektový zámer na výjazdovom zasadnutí nebol schválený
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice Ministerstvo životného prostredia OP - Kvalita životného prostredia  80.726,25 Eur    08.2018  v súčasnosti prebieha implementácia projektu 
Nákup elektromobilu pre obec Biskupice Environmentálny fond J1. Podpora elektromobility 30.000,00 Eur     Žiadosť o dotáciu bola zamietnutá.
Vybudovanie detského dopravného ihriska v areály ZŠ a MŠ Biskupice  Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.    15.324,73 Eur    08.2018   
Kompostáreň v obci Biskupice Ministerstvo životného prostredia OP - Kvalita životného prostredia  113.914,57 Eur   12.2018 v súčasnosti prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP
Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Operačný program Ľudské zdroje 99.686,94 Eur     v súčasnosti prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP
Výstavba chodníka, ul. Biskupická, Biskupice Ministerstvo financií Slovenskej republiky   15.000,00 Eur     Žiadosť zaevidovaná dňa 29.03.2019 do schvaľovacieho procesu. 
XIII. Deň obce Biskupice Banskobystrický samosprávny kraj   1.000,00 Eur      

Realizované projekty

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia


____________________________

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Vybudovanie kamerového systému

 

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice

Kompostáreň v obci Biskupice

________________________________________

Požiarna zbrojnica v obci Biskupice - stavebné úpravy