Na stiahnutie:
VZN obce Biskupice č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Biskupice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Biskupice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Biskupice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Biskupice č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Biskupice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biskupice

VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top