STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 21.05.2020 (štvrtok) o 17:00 hodine

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

 

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva,
 5. Návrh záverečného účtu obce Biskupice za rok 2019,
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Biskupice za rok 2019,
 7. Žiadosť o NFP – „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice,
 8. Vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR pre projekt s názvom – Kompostáreň v obci Biskupice“, kód projektu: 310011T959,
 9. Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
 10. Vybudovanie školskej jedálne pre ZŠ a MŠ,
 11. Žiadosť o NFP – „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Biskupice,
 12. Ostatné,
 13. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 15.05.2020                  

                       

                                                                                                          Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                                starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top