Starosta obce Biskupice je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Právomoci starostu upravuje najmä zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Posledné voľby starostu sa uskutočnili 29. októbra 2022. Starostom obce je Mgr. Jozef CUPPER.,.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top