Mgr. Jozef CUPPER

STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 19.10.2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

  • Otvorenie zasadnutia,
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  • Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Biskupice,
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Biskupice č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach,
  • Návrh na zmenu rozpočtu obce Biskupice na rok 2023,
  • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod pozemnou komunikáciou – ul. Adyho,
  • ŽoNFP – „Výstavba školskej jedálne v obci Biskupice“,
  • Rôzne,
  • Záver.

V Biskupiciach, dňa 16.10.2023 

Mgr. Jozef CUPPER

starosta obce 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top