Mgr. Jozef CUPPER

STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 23.03.2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

 • Otvorenie zasadnutia,
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia,
 • Predĺženie komunitného plánu sociálnych služieb obce Biskupice,
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Biskupice,
 • Informácie o rozpracovaných projektoch,
 • Návrh na prijatie krátkodobého investičného úveru,
 • Zmena rozpočtu obce Biskupice,
 • Prerokovanie platu starostu obce Biskupice,
 • Iné,
 • Záver.

V Biskupiciach, dňa 17.03.2023 

 

                                                                                           Mgr. Jozef CUPPER
                                                                                                  starosta obce

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na internetovej stránke obce (www.obecbiskupice.sk)

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top