OBEC Biskupice, Obecný úrad, Biskupická č.61/132,  986 01 Fiľakovo

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 


Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 5/2023 zo dňa 23. marca 2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na 2.5.2023.


1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Biskupice v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej je vítaná, 
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:
• meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail), 
• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
• údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce.


3. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Biskupice je určený vo výške 20 % plného pracovného úväzku.


Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 11.4.2023 do 12 hod. na adresu Obec Biskupice, Obecný úrad, č.61/132, 986 01 Fiľakovo, pričom prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Biskupice v zalepenej obálke so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 7 minút.

V Biskupiciach dňa 24.3.2023

Mgr. Jozef Cupper, v. r., starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top