erb

Mgr. Jozef CUPPER

STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 13.12.2022 (utorok) o 17:00 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2023-2025,
  4. Návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2023-2025,
  5. Návrh VZN č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biskupice,
  6. Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biskupice,
  7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Biskupiciach na rok 2023,
  8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023,
  9. Rôzne,
  10. Záver.

V Biskupiciach, dňa 09.12.2022 

 

                                                                                         Mgr. Jozef CUPPER
                                                                                               starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top