STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

v zmysle § 12, odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 23.11.2022 (streda) o 16:30 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

 • Otvorenie zasadnutia,
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 29.10.2022,
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Biskupice,
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach,
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce,
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov,
 • Určenie platu starostu obce,
 • Diskusia,
 • Záver.

V Biskupiciach, dňa 16.11.2022 

                                                                                                       Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                                starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top