Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie: Predmet zákazky: Zmluvná cena s DPH: Dodávateľ:
3Q 2019 Projektová dokumentácia
Výstavba/rekonštrukcia miest
6.100,00
1Q 2019   50.990,00  

 

Dokument: Na stiahnutie:
Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021  
Verejný obstarávateľ: Obec Biskupice
IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
Sídlo: Biskupická 61/132,
986 01 Biskupice
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Noskó - starosta obce
Mobil: 0908/930 167
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Druh verejného obstarávateľa: Obec
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo  predmety činnosti: Samospráva
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.obecbiskupice.sk 
Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK54 0200 0000 0000 1282 6352
Názov projektu: Riadiaci orgán: Opatrenie: Poskytnutý NFP: Rozpočet obce: Dátum schválenia: Poznámky:
Modernizácia multifunkčnej budovy a jej rekonštrukcia  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 342.073,72 Eur   5.2010  
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci BISKUPICE
Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
3.4.2 Obnova a rozvoj obci 37.981,64 Eur   9.2015  
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trh práce
5.052,51 Eur   10.2015 1 pracovné miesto po dobu 9 mesiacov
Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Ministerstvo hospodárstva SR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 113.358,33 Eur     11.2015  
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje, Prioritná os 3. Zamestnanosť
NP - "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
15.605,10 Eur     2 pracovné miesto po dobu 15 mesiacov
Rekonštrukcia námestia v obci Biskupice       18.247,35 Eur    
Oprava a rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády budovy ZŠ a MŠ v Biskupiciach - I. etapa       40.819,72 Eur 03.2017   
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje, Prioritná os 3. Zamestnanosť
NP - "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"
20.255,79 Eur   09.2017 3 pracovné miesta po dobu 12 mesiacov
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3
9.327,60 Eur   09.2017 2 pracovné miesta po dobu 9 mesiacov
Oprava a rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády budovy ZŠ a MŠ v Biskupiciach - II. etapa       34.416,79 Eur  04.2018  
Poskytnutie príspevku na program rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny OP - Ľudské zdroje
NP - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3
23.319,00 Eur   06.2018 5 pracovných miest po dobu 9 mesiacov
Výstavba chodníka, ul. Biskupická, Biskupice Úrad vlády SR       06.2018 Projektový zámer na výjazdovom zasadnutí nebol schválený
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice Ministerstvo životného prostredia OP - Kvalita životného prostredia  80.726,25 Eur    08.2018  v súčasnosti prebieha implementácia projektu 
Nákup elektromobilu pre obec Biskupice Environmentálny fond J1. Podpora elektromobility 30.000,00 Eur     Žiadosť o dotáciu bola zamietnutá.
Vybudovanie detského dopravného ihriska v areály ZŠ a MŠ Biskupice  Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.    15.324,73 Eur    08.2018   
Kompostáreň v obci Biskupice Ministerstvo životného prostredia OP - Kvalita životného prostredia  113.914,57 Eur   12.2018 v súčasnosti prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP
Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Operačný program Ľudské zdroje 99.686,94 Eur     v súčasnosti prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP
Výstavba chodníka, ul. Biskupická, Biskupice Ministerstvo financií Slovenskej republiky   15.000,00 Eur     Žiadosť zaevidovaná dňa 29.03.2019 do schvaľovacieho procesu. 
XIII. Deň obce Biskupice Banskobystrický samosprávny kraj   1.000,00 Eur