Nakladanie s komunálnymi odpadmi v roku 2017 

Informácie pre občanov

 
Zmesový odpad (KO)
 • Držitelia KO zhromažďujú a umiestňujú KO po vytriedení do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe v obci.
 • Každý, kto vlastní, užíva nehnuteľnosť na území obce alebo vykonáva podnikateľskú činnosť je povinný túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad. Obec zabezpečí systém zberu a zneškodenie zmesového KO.
 • Zmesový KO sa zbiera na základe harmonogram zberu* 1x za 2 týždne.
Drobný stavebný odpad (DSO)
 •  Odpad sa odovzdáva odplatne na zbernom dvore (najbližšie Čurgov pri Lučenci)
 • Občania sú povinní dohodnúť odovzdanie odpadu vopred s prevádzkovateľom Zberného dvora
 • Odpad musí byť vytriedený od jednotlivých zložiek KO - sklo, kovy, plasty, papier a lepenku, ktoré sú občania povinní odovzdať v rámci systému triedeného zberu KO.
 • Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový KO alebo vedľa nich.
Objemný odpad
 • Zber objemného odpadu zabezpečuje obec podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.
 • Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad obvyklým spôsobom **.

Nebezpečný odpad 

Jedlé oleje a tuky z domácností

 • Zber a prepravu zabezpečuje obec podľa potreby, najmenej 2x do roka.
 • Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
 • Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad obvyklým spôsobom**.

Triedený odpad

(papier, sklo,plasty, kovy)

 • Zber zabezpečuje zberová spoločnosť podľa harmonogramu zvozu*.
 • Obaly musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby zmenšili svoj objem a zaberali čo najmenej miesta.
 • Zberné nádoby - vrecia/kontajnery musia byť navzájom farebne rozlíšené: MODRÁ-papier, ZELENÁ - sklo, ŽLTÁ - plast, kovy
Elektroodpad z domácností
 • Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať:
 • distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,
 • na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu -miesto a čas zberu obec vyhlási vopred**,
 • osobe oprávnenej na zber elektroodpadu
Batérie a akumulátory
 • Občania sú povinní odovzdať prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory:
 • v rámci režimu spätného zberu na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,
 • osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov,
 • prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vyhlási vopred**,
 • prostredníctvom mobilného zberu sa nezbierajú automobilové batérie a akumulátory.
Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
 • Cyklus zberu BRO je 1x za týždeň, spravidla v pondelok.
 • Obdobie zberu závisí od vegetačných podmienok a bude oznámené občanom obce obvyklým spôsobom**.
 • Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
 • Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov je potrebné nahlásiť na obecnom úrade.
 • Zberné nádoby-vrecia alebo prepravky zabezpečuje pôvodca odpadu.
Veterinárne, humánne lieky, zdravotné pomôcky
 • Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární
 • Zakazuje sa nespotrebované lieky vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu, ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
Pneumatiky
 • Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov - obec ich zber nezabezpečuje.
 • Konečný používateľ pneumatiky je povinný ju odovzdať distribútorovi pneumatík
 • Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky, bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
Upozornenie Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia si zabezpečia odvoz a zneškodnenie jednotlivých zložiek odpadu z podnikateľskej činnosti na vlastné náklady u prepravnej organizácie.
 

* Harmonogram zberu/zvozu obec každoročne doručí do každej domácnosti, zverejňuje na webovom sídle a informačných tabuliach obce.

** Obvyklý spôsob zverejňovania: v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli, na webovom sídle obce.

Kontakty: 0908/930 167, 047/43 81 815                mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                      www.obecbiskupice.sk

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top