ZVEREJNENIE ZÁMERU ODPREDAŤ POZEMOK
Z MAJETKU OBCE BISKUPICE

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 11/2016 z 07.04.2016, Obec Biskupice týmto zverejňuje zámer:

  • odpredať z majetku Obce Biskupice (v lokalite medzi obchodom a miestnou komunikáciou Ulica 9. mája) nehnuteľnosť - pozemok, konkrétne:
  • časť o výmere cca 100 m2 z parcely CKN č. 945/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6597 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1, Okres: Lučenec, Obec: Biskupice, Katastrálne územie: Biskupice, odpredávaná časť bude oddelená geometrickým plánom,
  • ako prípad hodný osobitného zreteľa,
  • podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok tvorí v prírode priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je preňho potrebný na vybudovanie zariadení umožňujúcich prevádzku budovy (žumpa, studňa), tento pozemok pre Obec Biskupice je neupotrebiteľným a prebytočným majetkom,
  • za kúpnu cenu 1,85 €, - za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere 100 m² je celková kúpna cena 185,– €),
  • pre kupujúcich: Richard Gáspár, rod. Gáspár, nar. 08.04.1972 a manželka Mgr. Katarína Gáspárová, rod. Patvarosová, nar. 15.05.1967, spoločne bytom Biskupická 11/22, 986 01 Biskupice.

   V Biskupiciach, dňa 08.04.2016

                                                                                                                                Ing. Ladislav Noskó, v.r.
                                                                                                                                       starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli: 08.04.2016

Zverejnené na internetovej sránke obce: 08.04.2016

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top