Oznámenie obce Biskupice o elektronickom doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 (4.11.2017)

Obec Biskupice oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorovi mesta. Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorovi mesta zasielajte na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  3. meno, priezvisko a podpis osoby:

- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.

Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty (5. októbra 2017) sa neprihliada.

Informácie je možné nájsť aj na adrese: https://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top