STAROSTA OBCE BISKUPICE

Pozvánka

v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 23.03.2017 (štvrtok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Biskupice - Prevádzkový poriadok pohrebiska,
  4. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2017 - 2019,
  5. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Biskupice na 2017,
  6. Návrh zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru Obce Biskupice,
  7. Interná smernica obce Biskupice o verejnom obstarávaní,
  8. Návrh na prerokovanie platu starostu obce,
  9. Ostatné,
  10. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 17.03.2017           

                                                                                 Ing. Ladislav Noskó, v. r.
                                                                                  starosta obce Biskupice

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top