Obec Biskupice

 vyhlasuje v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka a v súladeb
s uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 7/16/2022 zo dňa 12.05.2022,

obchodnú verejnú súťaž

 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku – stavebného pozemku vo vlastníctve obce Biskupice na ulici Adyho v k.ú. Biskupice na LV č. 1 za účelom výstavby rodinného domu:

 

Vyhlasovateľ:

Úradný názov:                        Obec Biskupice
Sídlo:                                      Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
Obec:                                      Biskupice
Kontaktné miesto:                  Obecný úrad Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
Kontaktná osoba:                   Ing. Ladislav Noskó, starosta obce
E-mail:                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Adresa internetovej stránky:  www.obecbiskupice.sk
Číslo telefónu:                        047/43 81 815, 0908/930 167

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: stavebný pozemok (tvorený z dvoch parciel) v k.ú. Biskupice na LV č. 1, ul. Adyho a to parcely:

KN C 417/4 ostatná plocha o výmere 385 m2 a KN C 417/5 orná pôda o výmere 359 m2, spolu 744 m2.

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. stavebný pozemok je tvorený z hore uvedených dvoch parciel, predávajú sa iba spolu,
 2. stavebný pozemok obec predá výlučne na účel výstavby rodinného domu,
 3. v prípade, k stavebnému pozemku budú doručené viaceré návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy, teda oň prejaví záujem viac žiadateľov, vyhlasovateľ ako víťazný návrh vyhlási návrh z najvyššou ponúkanou kúpnou cenou,
 4. minimálna kúpna cena ponúkaná v návrhu musí byť 15,- €/m², ponuky s nižšou navrhovanou kúpnou cenou budú zo súťaže vylúčené, v prípade dvoch ržiadostí s rovnakou cenou, bude uprednostnená žiadosť, ktorá bola podaná na obec Biskupice v poradí ako prvá,
 5. kupujúci musí uhradiť celú kúpnu cenu v lehote do 40 dní od schválenia jeho návrhu a teda predaja pozemkov, o ktorý prejavil záujem obecným zastupiteľstvom obce Biskupice, pričom kúpna cena v celosti musí byť uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy na účet obce v tvare IBAN: SK54 0200 0000 0000 1282 6352,
 6. kupujúci je povinný na účet obce v tvare IBAN: SK54 0200 0000 0000 1282 6352, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., pobočka Lučenec zložiť čiastku vo výške 500,- Eur ako zábezpeku v termíne od zverejnenia verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí byť pripísaná na účet obce najneskôr v deň ukončenia obchodnej verejnej súťaže, j. dňa 09.05.2022. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač od kúpy pozemku, o ktorý prejavil záujem odstúpi alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorej podstatný obsah tvorí prílohu č. 4 tejto obchodnej verejnej súťaže alebo ju nebude možné uzatvoriť z akýchkoľvek iných dôvodov na strane účastníka tejto obchodnej verejnej súťaže. Neúspešným záujemcom sa finančné prostriedky vrátia do 14 dní po otvorení obálok. Úspešnému záujemcovi sa zábezpeka započíta na úhradu kúpnej ceny,
 7. kupujúci najneskôr spolu s úhradou  kúpnej ceny uhradí obci Biskupice náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy a ich vkladom Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom vo výške 100,- Eur,
 8. účastník podaním návrhu výslovne akceptuje návrh kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto obchodnej verejnej súťaže a zaväzuje sa ju uzavrieť v lehote 40 dní od schválenia jeho návrhu a teda predaja pozemku, o ktorý prejavil záujem obecným zastupiteľstvom obce Biskupice, pričom akceptuje, že táto bude uzatvorená až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
 9. obec bude mať predkupné právo k pozemkom v prípade jeho prevodu, za rovnakých podmienok ako došlo k predaju pozemku účastníkovi, a to ohľadne kúpnej ceny, a to do doby vybudovania pevných základov stavby,
 10. kupujúci má povinnosť zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vkladu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí predmet prevodu podľa tejto kúpnej zmluvy príloha č. 4 do katastra nehnuteľností Okresným úradom v Lučenci,
 11. kupujúci sa zaväzuje dokončiť stavbu rodinného domu vrátane jeho kolaudácie v lehote najneskôr štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (za dokončenie stavby sa považuje vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia),
 12. kupujúci berie na vedomie, že má povinnosť zámer výstavby rodinného domu vopred konzultovať s obecným úradom v Biskupiciach za účelom splnenia všetkých legislatívnych podmienok výstavby,


1. Obchodná verejná súťaž  sa  začína  dňom  jej  zverejnenia  na  internetovej stránke obce Biskupice: www.obecbiskupice.sk a na úradnej tabuli obce Biskupice.

Doba zverejnenia: od 25. 05. 2022 do 09.06.2022.

Žiadateľ predloží písomnú ponuku  v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom: „ Neotvárať – odpredaj stavebného pozemku, ul. Adyho, Biskupice“,  spolu s prílohami:

 • vyplnený formulár – prihláška do obchodnej verejnej súťaže príloha č. 2 - návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Biskupice,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa príloha č. 3, že v čase podania žiadosti nemá  žiadne záväzky voči obci, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručné odôvodnenie záväzku. 

2. Vyplnený formulár a čestné vyhlásenie zaslať na adresu: Obec Biskupice, Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice

3. Lehota na podávanie návrhov končí dňom 09.06.2022 o 12:00 hod.  Pri ponukách zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť zásielky. Po uplynutí lehoty nebude možné predložený návrh prijať, zmeniť a ani odvolať.

4. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 10.06.2022, pričom kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, obchodnú verejnú súťaž  zrušiť, ukončiť ju ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku.

 

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:                     25.05.2022

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže:                     09.06.2022

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:                10.06.2022

Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 40 dní schválenia predaja stavebného pozemku v obecnom zastupiteľstve v Biskupiciach.

Prílohy:     1. grafické znázornenie ponúkaných stavebných pozemkov,  

                   2. prihláška do obchodnej verejnej súťaže – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy,

                   3. čestné vyhlásenie fyzickej osoby,

                   4. kúpna zmluva.

Poznámka: Obhliadka predávaných pozemkov bude umožnená na základe dohody so starostom obce Biskupice v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. Kontakt: 047/43 81 815, 0950/464 480.

V Biskupiciach, dňa 24.05.2022                 Ing. Ladislav Noskó, starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top