erb

STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2021 (utorok) o 16:30 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

 

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva,
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice,
 6. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2022-2024,
 7. Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa „Všeobecne záväzné nariadenie obce Biskupice č. 1/1020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Biskupice“,
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Biskupice na obdobie I. polroka 2022,
 9. Informácie o rozpracovaných projektoch:
 10. a.) Výstavba/rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Biskupice,
  b.) Prestavba rodinného domu na vidiecky dom – múzeum,
  c.) Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Biskupice,
 11. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva,
 12. Ostatné,
 13. Záver.

V Biskupiciach, dňa 09.12.2021                  

                       

                                                                                                            Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                                     starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top