STAROSTA OBCE BISKUPICE


POZVÁNKA
v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


zvolávam


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach
ktoré sa uskutoční
dňa 14.12.2020 (pondelok) o 16:30 hodine
v malej sále Kultúrneho domu v Biskupiciach


Program:


1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.10.2020
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023
6. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023
7. Návrh VZN obce Biskupice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Biskupice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Informácie o technickom stave nehnuteľností v majetku obce
9. Inventarizácia majetku obce
10. Prenájom budovy bývalej lakovne v majetku PROFEX-LC, spol. s. r. o. pre účely obce
11. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
12. Ostatné
13. Záver


V Biskupiciach, dňa 8.12.2020

                                                                    Ing. Ladislav Noskó
                                                                        starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top