STAROSTA OBCE BISKUPICE

Pozvánka

v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 08.06.2017 (štvrtok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Návrh „Záverečného účtu obce Biskupice za rok 2016“,
  4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Biskupice k 31.12.2016,
  5. Nákup poľnohospodárskej techniky – traktor BELARUS,
  6. Obecný športový deň – organizačné informácie,
  7. Deň obce Biskupice - organizačné informácie,
  8. Ostatné,
  9. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 02.06.2017           

                                                                                 Ing. Ladislav Noskó, v. r.
                                                                                  starosta obce Biskupice

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top