STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 20.10.2020 (utorok) o 16:30 hodine

v malej sále Kultúrneho domu v Biskupiciach

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.7.2020,
 5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020,
 6. Návrh VZN č. 2/2020 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve,
 7. Návrh VZN č. 3/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 obce Biskupice,
 9. Pozdrav jubilantom v roku 2020,
 10. Informácie o rozpracovaných aktivitách obce:
 • Realizácia pozemkových úprav,
 • Obecná kompostáreň,
 • „Výstavba/ rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice“ a „Výstavba chodníka na ulici Biskupická“,
 • Požiarna zbrojnica,
 • Čierna skládka v katastrálnom území obcí Biskupice, Belina
 1. Ostatné,
 2. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 12.10.2020                  

                                                                                                      Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                             starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top