STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 13. 06. 2018 (streda) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k „ Záverečnému účtu obce Biskupice za rok 2017“
  4. Návrh „Záverečného účtu obce Biskupice za rok 2017“
  5. Návrh na zrušenie ťarchy – predkupného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve manželov Horváthovcov
  6. Dlhodobý prenájom časti pozemku č. parcely EKN 1314 ( „Mogyoróskút“ ) od Slovenského pozemkového fondu.
  7. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022.
  8. Športový deň – organizačné informácie
  9. Iné
  10. Záver

 

 

                                          V Biskupiciach, dňa 11.06.2018                                           .......................................................

                                                                                                                                              Ing. Ladislav Noskó

                                                                                                                                                 starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top