Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Biskupice

 

 

 1. Obec Biskupice, so sídlom Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 10/2018 obce Biskupice zo dňa 09.03.2018 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Biskupice a to konkrétne:
  pozemky:
 • parcela č. C KN 462 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2,
 • parcela č. C KN 463/1 – ostatná plocha o výmere 305 m2,
 • parcela č. C KN 463/2 – záhrada o výmere 161 m2,
  stavba:
 • rodinný dom so súpisným číslom 211, nachádzajúci sa na pozemku, číslo parcely C KN 462,

  vedených v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Biskupice (v ďalšom len predmetné nehnuteľnosti). Predmetné nehnuteľnosti sa predávajú spoločne a nie je možné ich kúpiť jednotlivo.
 1. Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti podľa odseku 2) ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 62/2018 zo dňa 07.03.2018 vo výške 7.900,00 Eur.
 2. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 26.03.2018 do 12.00 hodiny.
 3. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Biskupiciach, alebo poštou na adresu: Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Biskupiciach do 26.03.2018 do 12.00 h.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – NEHNUTEĽNOSTI – Neotvárať!“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
 6. Označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela. - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
 7. Označenie nehnuteľností – predmetných nehnuteľností (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku / stavby, výmeru a katastrálne územie.
 8. Výšku ponúknutej kúpnej ceny za predmetné nehnuteľnosti – spolu v €.
 9. Účel využitia nehnuteľnosti – predmetných nehnuteľností.
 10. Čestné vyhlásenie záujemcu: - fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela. - právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 11. Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 12. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
 13. Obec Biskupice si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
 14. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo obce Biskupice a rozhodne o priamom predaji majetku obce predmetných nehnuteľnosti za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 15. Obec Biskupice si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.
 16. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
 17. V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 047/43 81 815 alebo osobne na Obecnom úrade v Biskupiciach v úradných hodinách, kde je zároveň možné nahliadnuť do znaleckého posudku č. 62/2018.

 

V Biskupiciach, dňa 09.03.2018

 

                                                                               

                                                                                              Ing. Ladislav NOSKÓ, v.r.

                                                                                                        starosta obce

 

Prílohy:

 1. Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba (FO)
 2. Vzor cenovej ponuky – právnická osoba (PO)
Attachments:
Download this file (vzor_cenova_ponuka_fo.doc)vzor_cenova_ponuka_fo.doc[ ]42 kB
Download this file (vzor_cenova_ponuka_po.doc)vzor_cenova_ponuka_po.doc[ ]40 kB

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top