STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 08.03.2018 (štvrtok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Biskupice na rok 2018
 5. Čerpanie rozpočtu obce Biskupice za rok 2017
 6. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2018-2020
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2018-2020
 8. Daňové a nedaňové pohľadávky obce Biskupice k 31.12.2017
 9. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Kompostáreň v obci Biskupice“ v rámci výzvy č. OPKŽP-PO1-SC 111-2017-32
 10. Žiadosti občanov
 11. Rôzne
 12. Záver

 

V Biskupiciach, dňa 01.03.2018                                           .......................................................

                                                                                               Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                               starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top