www.op-kzp.sk 

Prijímateľ:  
Názov: Obec Biskupice
Sídlo: Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
IČO: 00647985
Kód projektu: 310011M631
Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice
Výška finančného príspevku: Maximálna výška NFP 80.369,83 Eur
Cieľ projektu: Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách v obci Biskupice.
Miesto realizácie projektu: Biskupice
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán: Slovenská agentúra životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Konkrétny cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top