Názov dokumentu: Číslo zmluvy: Predmet zmluvy: Partner/Dodávateľ: Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti: Na stiahnutie:
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 420/2015/-2050-1200 Predmet podpory NFP
(Príloha č.1)
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské Nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
 09.11.2017  10.11.2017  
Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny 18221348 Združená dodávka elektriny  ELGAS, k. s. 16.10.2017 17.10.2017  
Zmluva o bežnom účte Zmluva zo dňa 07.09.2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s., pre depozitné produkty VÚB Banka, a. s. 07.09.2017 08.09.2017  
Kúpna zmluva Zmluva zo dňa 31.08.2017 Predaj potravinárskych výrobkov uvedených v ponukovom liste predávajúceho M. Fruit s.r.o. 31.08.2017 01.09.2017  
Rámcová kúpna zmluva Zmluva zo dňa 30.08.2017 Dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov INMEDIA, spol. s.r.o. 30.08.2017 01.09.2017  
Rámcová kúpna zmluva  KZ 2017/LC 003 Dodávka potravinárskeho tovaru, prevzatie, zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny tovaru. CHRIEN, spol. s.r.o. 30.08.2017 01.09.2017  
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník Zmluva zo dňa 14.08.2017 Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne, a.s. v rámci kultúrno-spoločenského podujatia. Objednávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  14.08.2017  15.08.2017
Kúpna zmluva Zmluva zo dňa 30.06.2017 Predaj potravinárskych výrobkov uvedených v ponukovom liste predávajúceho. Jozef Ferencz, Mäso-Údeniny 30.06.2017 01.07.2017  
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta Zmluva zo dňa 25.07.2017 Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientskeho konta. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) 25.07.2017 26.07.2017  
Dodatok č.5 k Zmluve č. 502013 o poskytovaní audítorských služieb Dodatok č. 5 k Zmluve č. 502013  Vykonanie Auditu účtovnej závierky Klienta, Audit výročnej správy Klienta zostavenej podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou. D.E.A. AUDIT s.r.o. 28.06.2017 29.06.2017  
Kúpna zmluva Zmluva zo dňa 25.06.2017 Základné podmienky kúpnej zmluvy STARVYS, s.r.o. 25.06.2017 26.06.2017  
Zmluva o dielo Zmluva zo dňa 24.05.2017 Stavebné úpravy : rekonštrukcia strechy - bez strechy kotolne, rekonštrukcia fasády Zhotoviteľ: Alexander Jakub - SKLOTES  24.05.2017  25.05.2017  
Nájomná zmluva Zmluva zo dňa 31.03.2017 Dočasné užívanie - nájom - rodinného domu a pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa Nájomcovia: Ondrej Váradi, nar. 26.05.1966, Klára Váradiová, nar. 16.06.1963  31.03.2017  01.04.2017  
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Zmluva zo dňa 24.03.2017 Úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z. z. o ochrane údajov v znení zákona 84/2014 Z. z. MAPA Slovakia Digital s.r.o.  24.03.2017  25.03.2017  
Mandátna zmluva Zmluva zo dňa 17.03.2017 Interný predpis Obce Biskupice upravujúci postup verejného obstarávateľa Obce Biskupice pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, zákaziek na poskytovanie služieb a súťaže návrhov. Ing. Želmíra Kolimárová 17.03.2017 18.03.2017  
Mandátna zmluva Zmluva zo dňa 02.03.2017 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania zákazky: stavebné práce: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Biskupice bez strechy kotolne  Ing. Želmíra Kolimárová  02.03.2017  03.03.2017

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top