STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 14.10.2021 (štvrtok) o 16:30 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva,
 5. Odkúpenie nehnuteľností od fyzických osôb do majetku obce – ponuky,
 6. Oslava jubilantov – rok 2021,
 7. Informácie o rozbehnutých projektoch:
 8. Prevádzkovanie obecnej kompostárne,
 9. Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice,
 10. Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Biskupice,
 11. Prestavba rodinného domu na vidiecky dom – múzeum,
 12. Vyhodnotenie Dňa obce Biskupice,
 13. Plánovanie kultúrnych podujatí na 4.Q. 2021,
 14. Odpadové hospodárstvo – zber komunálneho odpadu, separovanie ku 30.09.2021,
 15. Ostatné,
 16. Záver.

V Biskupiciach, dňa 11.10.2021                  

               

Ing. Ladislav Noskó

starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top