STAROSTA OBCE BISKUPICE

erb

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 23.06.2021 (streda) o 16:30 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Schválenie programu zasadnutia,
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva,
  5. Záverečný účet obce Biskupice za rok 2020,
  6. Technický stav ciest na území obce Biskupice (železničný prechod na konci ulice Petofiho)
  7. ŽoNFP: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice“ – realizácia,
  8. Plánované akcie organizované obcou Biskupice v II. polroku 2021,
  9. Ostatné,
  10. Záver.

V Biskupiciach, dňa 17.06.2021                  

                       

                                                                                               Ing. Ladislav Noskó, starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top