Dňa 1. septembra do výkonu služby nastúpili na základe výberového konania členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby obce Biskupice. Obec Biskupice získala prostriedky na jej zriadenie vďaka projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo túto výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie takejto služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Obec na tento účel získala nenávratný finančný príspevok vo výške 94.702,59 € čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu. Zvyšných 5 % t. j. 4.984,35 € bude použitých z vlastných zdrojov.

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice
Kód projektu: 312051V132
Miesto realizácie projektu: Obec Biskupice
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Začiatok realizácie projektu: 09.2019
Ukončenie projektu: 08.2021
Celkové oprávnené výdavky: 99.686,94 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 94.702,59 €

 

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby:

 

(Ľudovít Kokény, Horváth Boris, Michal Farkaš, Alexander Kaločai)

 

 

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top