STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 09.12.2019 (pondelok) o 17:00 hodine

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
  5. Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice – žiadosť o NFP
  6. VZN obce Biskupice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biskupice
  7. Využívanie nehnuteľností v majetku obce ( Budova bývalého farského úradu, Technický stav budovy –stanovisko stavebnej komisie)
  8. Sviatočné akcie organizované obcou
  9. Iné
  10. Záver

 

V Biskupiciach, dňa 05.12.2019                                            Ing. Ladislav Noskó, v.r., starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top