v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Gagarinova 4, Biskupice – Fülekpüspöki
s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020

Požadované predpoklady:

                Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – odpis z registra trestov (resp. prechodne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti)
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 6. profesijný životopis
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 8. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Platové zaradenie: v zmysle prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k cit. zákonu.

Miesto predkladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Obec Biskupice, Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 17.12.2019 do 12:00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom: „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Gagarinova 4, 986 01 Biskupice – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

V Biskupiciach dňa 26.11.2019                                                                             Ing. Ladislav NOSKÓ
                                                                                                                               starosta obce Biskupice

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top