Zámerom investora je vybudovanie detského dopravného ihriska s cieľom praktického výcviku žiakov základnej školy a materskej školy. Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciach, je dôležité už v detstve, najmä ak cez obec prechádza frekventovaná medzinárodná cesta I triedy (cesta I/71).

Detské dopravné ihrisko bude situované v areály základnej školy a materskej školy a bude slúžiť pre žiakov 1-4 ročníka základnej školy a pre škôlkarov materskej školy. Stavebný pozemok je rovinatá zatrávnená plocha, na ktorom sa nachádza studňa zakrytá dreveným altánkom, hrací hrad so šmýkačkou a zeleň - kríky a stromy.

Dopravné ihrisko je navrhnuté v tvare okružnej dráhy s maximálnym rešpektovaním jestvujúcich objektov. Ihrisko je navrhnuté obojsmerné so šírkou jazdných pruhov 2 x 0,85 m, celková šírka komunikácie bude 1,8 m . Ihrisko je navrhnuté zo zámkovej dlažby, ktorá bude obrubená parkovým obrubníkom. Časť dopravného ihriska bude na stávajúcej spevnenej ploche, kde krajnice, stredové čiary a priechod budú vyznačené vhodným náterom. Pre uskladnenie dopravných prostriedkov je navrhnutý typizovaný drevený domček s pôdorysným rozmerom 3x3m.

 

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top