Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. (podrobnosti v informáciách pre voliča)

Obec Biskupice - Obecný úrad týmto oznamujeme politickým subjektom, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a petičným výborom, že svoje návrhy na delegovanie za členov (náhradníkov) do okrskových volebných komisií na vykonanie volieb prezidenta SR v obci Biskupice môžu podať najneskôr do 11. februára 2019.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb prezidenta SR (do 11.02.2019) v listinnej forme poštou na adresu:

Obec Biskupice - Obecný úrad
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice

alebo osobne v úradných hodinách  (pondelok, streda od 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, piatok: 8:00 - 12:00) na Obecnom úrade, 1. poschodie, kancelária zástupcu starostu obce, alebo aj elektronicky na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr však do 24.00 hod. dňa 11. februára 2019.

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top