Počas neprítomnosti zastupuje starostu obce, volí ho obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce, spravidla na celé funkčné obdobie. Je poslancom obecného zastupiteľstva.. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať určuje starosta obce.
Zástupcom starostu obce Biskupice je Ing. Tibor TÓTH.

Loading...

Starosta obce Biskupice je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Právomoci starostu upravuje najmä zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Posledné voľby starostu sa uskutočnili 29. októbra 2022. Starostom obce je Mgr. Jozef CUPPER.,.

Komisia verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Ronald Molnár
Členovia: Ing. František Noško
  Bc. Lívia Čúzová
  Ing. Tibor Tóth

Finančná komisia s kompetenciou sociálnych vecí:

Predseda: Ing. Július Katona
Členovia: Mgr, Ronald Molnár
  Ing. Katarína Rakottyayová
  Mgr. Štefan Šimko

Komisia pre rozvoj a životného prostredia:

Predseda: Ing. František Noško
Členovia: Ing. Tibor Tóth
  Róbert Bapčány

Komisia verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti:

Predseda: Ing. František Noško
Členovia: Ing. Tibor Tóth
  Róbert Bapčány

Komisia školstva, kultúry a športu:

Predseda: Mgr. Ladislav Tóth
Členovia: Mgr. Juliana Tóthová
  Mgr. Katarína Gáspárová

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho kompetencie upravuje zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Hlavný kontrolór obce Biskupice je Ing. Eva Balážová, PhD., ktorý bol do tejto funkcie zvolený obecným zastupiteľstvom dňa 27. apríla 2017.

Kontakty

Obecný úrad Biskupice                                                                                    
Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
tel: 047/43 81 815, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Dokumenty:

Plán činnosti hlavného kontrolóra

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice