STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 10.05.2019 (piatok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

 

Program:

 1. Otvorenie,

 2. Schválenie programu zasadnutia,

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

 4. Návrh záverečného účtu obce Biskupice za rok 2018,

 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Biskupice za rok 2018,

 6. Návrh "Štatútu klubu dôchodcov v obci Biskupice,

 7. Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,

 8. Informácie o rozpracovaných - realizovaných projektoch:

  a. Výstavba detského dopravného ihriska,
  b. Obecné múzeum,
  c. Výstavba chodníka, ul. Biskupická, Biskupice

  d. Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice.

 9. Organizačné informácie k podujatiam:

  a. Deň Zeme - veľká jarná upratovacia akcia,
  b. Športový deň obce Biskupice,
  c. 25. výročie založenie občianskeho združenia - Obecný športový klub Biskupice.

 10. Ostatné,

 11. Záver.

 

 

V Biskupiciach, dňa 06.05.2019                                          

                                                                                                Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                         starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top