STAROSTA OBCE BISKUPICE

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 15.02.2019 (piatok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

 

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Schválenie - voľba členov stálych komisií obecného zastupiteľstva,
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021,
 6. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021,
 7. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Kompostáreň v obci Biskupice“,
 8. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice“,
 9. Návrh zmeny – Sadzobník poplatkov na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou Biskupice,
 10. Ostatné,
 11. Záver.

 

 

V Biskupiciach, dňa 11.02.2019                                           

                                                                                                Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                         starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top