STAROSTA OBCE BISKUPICE

Pozvánka

v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 14.07.2017 (piatok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru v roku 2017,
  4. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu obce Biskupice na rok 2017,
  5. Návrh na udelenie ocenení Obce Biskupice,
  6. Deň obce Biskupice - organizačné informácie,
  7. Ostatné,
  8. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 10.07.2017           

                                                                                 Ing. Ladislav Noskó, v. r.
                                                                                  starosta obce Biskupice

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top