STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2017 (štvrtok) o 17:00 hodine

v kancelárii starostu obce Biskupice.

 

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  4. Žiadosti od občanov – prenájom obecného majetku,
  5. Kanalizácia – ďalšie povinnosti zo strany obce k úspešnému pokračovaniu projektu,
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Biskupice na obdobie I. polroka 2018,
  7. Inventarizácia majetku obce,
  8. Ostatné,
  9. Záver.

 

 

V Biskupiciach, dňa 06.12.2017                                           

                                                                                                Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                      starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top