STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á  v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 12.05.2022 (štvrtok) o 16:30 hod.

v kultúrnom dome v Biskupiciach.

Program:

 

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva,
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Biskupice za rok 2021,
 6. Záverečný účet obce Biskupice za rok 2021,
 7. Odkúpenie nehnuteľnosti od fyzickej osoby do majetku obce,
 8. Odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov z majetku obce (ul. Adyho),
 9. Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
 10. Informácie o rozpracovaných projektoch:
  a. Projekt pozemkových úprav,
  b. Výstavba/rekonštrukcia pozemkových komunikácií v obci Biskupice,
 11. Ostatné,
 12. Záver.

V Biskupiciach, dňa 09.05.2022                  

                       

Ing. Ladislav Noskó,
starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top