Obec Biskupice  v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Biskupice za rok 2019 je 14,56 %.

Sadzba  poplatku pre  rok   2020  za  uloženie  zmesového   komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku  odpadov  je  24,00 €/t.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top