Obec Biskupice v súlade s ustanovením § 171 ods. 9 posledná veta zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 oznamuje, že počet obyvateľov obce Biskupice ku dňu vyhlásenia volieb 10. júna 2022 je 1148.

           

V Biskupiciach, dňa 10.06.2022

 

Ing. Ladislav Noskó, starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top