previous arrow
next arrow

Obec Biskupice
v y h l a s u j e

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Gagarinova 4, Biskupice – Fülekpüspöki
(neplno organizovaná základná škola pre žiakov 1.-4. ročníka) s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 6. profesijný životopis,
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja rozvoja základnej školy,
 8. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Obec Biskupice, Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 06.06.2019 do 12:00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom: „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Gagarinova 4, 986 01 Biskupice – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

V Biskupiciach, dňa 14.05.2019                                                     Ing. Ladislav NOSKÓ
                                                                                               starosta obce Biskupice

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
facebook_page_plugin